If I help you with your maths homework, …………… you help me with the history? * don’t a )did b)were c) will What is the best film you have …………… seen?

Question

If I help you with your maths homework, …………… you help me with the history? *
don’t
a )did
b)were
c) will
What is the best film you have …………… seen? *
yet
b )never
c )ever
d )been
…………… eaten sushi? *
a ) Have you never
b ) Have you ever
c )Have never you
d ) Has you ever
If grandpa …………… me some money for my birthday, I …………… a new cycle helmet. *
a ) give – will get
b ) gives – gets
c) gave – get
gives – will get
Kim …………… to Paris, but she would like to go. *
a ) have never went
b ) have never gone
c )has never gone
d ) has ever gone

in progress 0
aihong 4 tuần 2021-08-18T22:53:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:54:38+00:00

  1. C ( Câu ĐK loại 1 chỉ hành động có thể xảy ra ở tương lai, mệnh đề chính chia tương lai đơn )

  2. C ( Thì hiện tại hoàn thành – Bộ phim tuyệt nhất mà bạn từng xem là gì? )

  3. B ( HTHT – Bạn đã từng ăn sushi chưa? )

  4. D ( Grandpa là số ít nên chia “gives” , câu ĐK loại 1 nên mệnh đề chính chia tương lai đơn )

  5. C ( Kim chưa từng tới Paris, nhưng cô ấy muốn đến đó )

  0
  2021-08-18T22:55:21+00:00

  1. will ( if 1 nên dùng will)
  2. C ( have ever seen: đã từng coi)

  3. B ( như câu 2)

  4. D ( gives vì ngôi thứ 3 số ít mà if 1 nên dùng will)

  5. C ( has never gone : chưa bao giờ đi )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )