-In 1927,He showed everyone his new idea:a…of sending pictures using electricity. A.Plan,B.Way,C.Thing -after many business problems,famsworth had s

Question

-In 1927,He showed everyone his new idea:a…of sending pictures using electricity.
A.Plan,B.Way,C.Thing
-after many business problems,famsworth had success in 1938 when another company …him 1$ million for his idea
A.Offered,B.Took.C.Sold

in progress 0
Hailey 4 tháng 2021-08-11T10:30:29+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:31:37+00:00

  – In 1927, he showed everyone his new idea : a way of sending pictures using electricity

  ⇒ Chọn B. Way

  Dịch: Năm 1927, ông cho mọi người thấy ý tưởng mới của mình: một cách gửi ảnh bằng điện

  ________________________________________________________________________________

  – After many business problems, Farnsworth had success in 1938 when another company offered him 1$ million for his idea.

  ⇒ Chọn A. Offered 

  Dịch: Sau nhiều khó khăn trong kinh doanh, Farnsworth đã thành công vào năm 1938 khi một công ty khác đề nghị với ông 1 triệu đô la cho ý tưởng của mình.

  0
  2021-08-11T10:32:27+00:00

  – In 1927, he showed everyone his new idea : a way of sending pictures using electricity

  ⇒ chọn B. Way

  – After many business problems, Farnsworth had success in 1938 when another company offered him 1$ million for his idea.

  ⇒ chọn A. Offered 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )