#include int main() { char d = ‘a’ + 3; char e = ‘d’ + 1; printf(“%c\n”, d); printf(“%c”, e); return 0; } #include int main() {

Question

#include
int main() {
char d = ‘a’ + 3;
char e = ‘d’ + 1;
printf(“%c\n”, d);
printf(“%c”, e);
return 0;
}
#include
int main() {
// Khai báo biến a kiểu số nguyên
int a;
// Nhập dữ liệu cho biến a từ bàn phím
scanf(“%d”, &a);
// Hiển thị
printf(“a = %d”, a);
return 0;
}
pạn nào giải thích hộ đoạn code
Ngôn ngữ C nha

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-07-24T01:33:56+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:35:09+00:00

  Sorry nhưng đề hơi khó hiểu nhưng nếu sai hãy bảo anh nhé

  #include (Viết tắt của Standard In Out)ở đây ta được biết là khai báo thư viện của ngôn ngữ lập trình C. Cách để khai báo là #include (space) còn thư viện là những chữ nằm trong dấu hay “” . Giống như trước khi bạn muốn làm 1 bài tập nào đó mà không biết công thức, bạn đến thư viện mượn(#include) tên cuốn sách() để chép vào bài làm của mình rồi đưa cho thầy giáo biết. Nếu không làm như vậy thầy giáo( máy tính ) sẽ không biết bạn lấy cuốn sách ở đâu và gạch bài của bạn.

  Dòng thứ 2 khai báo int main(){ ở đây là phần bạn viết các dòng lệnh cho chương trình chạy. Lấy ví dụ mượn sách thì đây là nơi mà bạn viết bài trình bày cho thầy giáo. Tất cả những thứ bạn viết phải bên trong dấu {} đối với ngôn ngữ C/C++.

  printf ( ) , hay còn gọi là xuất chuẩn. Tất cả những thứ bên trong ( ) có thể in ra màn hình của máy tính tuy nhiên phải bên trong dấu “” giống như printf(“Hello World” ) thì máy tính chỉ hiện ra Hello World . Vậy là kết thúc phần xuất chuẩn.

  Còn cái “//” là dùng để ghi chú nhiều dòng

  Char là 1 kiểu dữ liệu

  Int là định dạng dữ liệu

  Nói tóm lại , đây cũng chỉ là 1 bài kiến thức rất cơ bản mà ai học lập trình C cũng phải biết

  Nếu được xin 5*

  include-stdio-h-int-main-char-d-a-3-char-e-d-1-printf-c-n-d-printf-c-e-return-0-include-stdio-h

  0
  2021-07-24T01:35:33+00:00

  #include<stdio.h> *Khai báo thư viện*

  int main() { *Khai báo chương trình chính*

      char d = ‘a’ + 3; *Khai báo kí tự d bằng kí tự a + 3*

      char e = ‘d’ + 1; *Khai báo kí tự e = kí tự d + 1*

      printf(“%c\n”,d); *In biến d rồi xuống dòng*

      printf(“%c”,e); *In biến e*

      return 0; *Kết thúc chương trình*

  }

  #include<stdio.h> *Khai báo thư viện*

  int main() { *Khai báo chương trình chính*

  // Khai báo biến a kiểu số nguyên *Command hay còn gọi là ghi chú*

  int a; *Khai báo biến a*

  // Nhập dữ liệu cho biến a từ bàn phím *Command hay còn gọi là ghi chú*

  scanf(“%d”, &a); *Chuyển giá trị nhập từ bàn phím vào biến a*

  // Hiển thị *Command hay còn gọi là ghi chú*

  printf(“a = %d”, a); *In a = giá trị của biến a*

  return 0; *Kết thúc chương trình*

  }

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )