Kên tên các thì giúp với t2 nộp rồi hhuhu

Question

Kên tên các thì
giúp với t2 nộp rồi hhuhu

in progress 0
Josephine 1 năm 2021-10-16T05:38:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:40:05+00:00

  THÌ HIỆN TẠI ĐƠN – SIMPLE PRESENT 

  THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH  – PRESENT PERFECT 

  THÌ HIÊN TIẾP DIỄN

  HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN 

  QUÁ KHỨ ĐƠN

  QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 

  QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH 

  QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

  TƯƠNG LAI ĐƠN TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN 

  TƯƠNG LẠI HOÀN THÀNH 

  TƯƠNG LAI  HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN 

  TƯƠNG LAI GẦN 

  0
  2021-10-16T05:40:24+00:00

  CTLHN

  1 – Present Simple – Hiện Tại Đơn

  2 – Present Continuous – Hiện Tại Tiếp Diễn

  3 – Present Perfect – Hiện Tại Hoàn Thành

  4 – Present Perfect Continuous – Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

  5 – Simple Past – Quá Khứ Đơn

  6 – Past Continous – Quá Khứ Tiếp Diễn

  7 – Past Perfect – Quá Khứ Hoàn Thành

  8 – Past Perfect Continous – Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn

  9 – Simple Future – Tương Lai Đơn

  10 – Future Continuous – Thì Tương Lai Tiếp Diễn

  11 – Future Perfect – Thì Tương Lai Hoàn Thành

  12 – Future Perfect Continuous – Thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )