Kết luan j về dấu cua số nguyên x nếu biết : 2x+|2x|=0

Question

Kết luan j về dấu cua số nguyên x nếu biết : 2x+|2x|=0

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-07-10T19:14:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:16:07+00:00

   

   x không mang dấu âm hoặc bằng 0 .

   

  0
  2021-07-10T19:16:37+00:00

  Đáp án:

   x bé hơn hoặc bằng 0

  Giải thích các bước giải:

   Lập luận: để 2x+|2x|=0 thì |2x|=-2x

  khi x>0 thì 2x=-2x ( vô lí )

  khi x<0 thì 2x=2x ( hợp cmn lí :))

  khi x=0 thì 0=0 ( cũng hợp cmn lí :))

  => Kết luận x bé hơn hoặc bằng 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )