Kết quả của biểu thức 15 div 7 + 5 thuộc kiểu dữ liệu nào? (1 Điểm) 15 8 7.5 7 Để khai báo biến X có kiểu là số thực, có thể khai báo như sau: (1 Điể

Question

Kết quả của biểu thức 15 div 7 + 5 thuộc kiểu dữ liệu nào?
(1 Điểm)
15
8
7.5
7
Để khai báo biến X có kiểu là số thực, có thể khai báo như sau:
(1 Điểm)
Var X:integer;
Var X:char;
Var X:real;
Var X:string

in progress 0
Faith 4 tháng 2021-07-28T16:25:05+00:00 2 Answers 234 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:26:43+00:00

  Kết quả của biểu thức 15 div 7 + 5 thuộc kiểu dữ liệu: 7

  Để khai báo biến X có kiểu là số thực, có thể khai báo như sau: Var X:real;

  1
  2021-07-28T16:26:43+00:00

  Kết quả của biểu thức 15 div 7 + 5 thuộc kiểu dữ liệu đó là: 7

  Để khai báo biến X có kiểu là số thực, có thể khai báo như sau: Var X:real;

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )