kết quả cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân từ tháng 12 năm 1953 đến tháng 2 năm 1954 của quân dân Việt Nam đã A: Làm thất bại âm mưu xam lược Việt Na

Question

kết quả cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân từ tháng 12 năm 1953 đến tháng 2 năm 1954 của quân dân Việt Nam đã
A: Làm thất bại âm mưu xam lược Việt Nam
B:Làm cho kế hoạch na va của pháp bị đảo lộn
C: Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của pháp
D:Tạo điều kiện thuận lợi cho chiến tranh ngoại giao

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2021-09-21T19:29:06+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T19:30:15+00:00

  kết quả cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân từ tháng 12 năm 1953 đến tháng 2 năm 1954 của quân dân Việt Nam đã
  A: Làm thất bại âm mưu xam lược Việt Nam
  B:Làm cho kế hoạch na va của pháp bị đảo lộn
  C: Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của pháp
  D:Tạo điều kiện thuận lợi cho chiến tranh ngoại giao

  0
  2021-09-21T19:30:48+00:00

  cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân từ tháng 12 năm 1953 đến tháng 2 năm 1954 của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của pháp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )