khái niệm và cơ chế của vận chuyển chủ động ghi tách 2 cái ra nhé thank

Question

khái niệm và cơ chế của vận chuyển chủ động
ghi tách 2 cái ra nhé
thank

in progress 0
Harper 1 năm 2021-11-13T05:31:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:32:34+00:00

  – Là phương thức vận chuyển các chất qua màng từ nơi chất tan có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, cần tiêu tốn năng lượng và cần có các prôtêin vận chuyển đặc hiệu cho từng loại chất cần vận chuyển.

  – Cơ chế: ATP gắn vào prôtêin vận chuyển → biến đổi cấu hình prôtêin vận chuyển → liên kết được với các chất cần vận chuyển → đẩy chúng ra ngoài tế bào hoặc đưa chúng vào trong tế bào.

  0
  2021-11-13T05:33:05+00:00

  Đáp án:Vận chuyển chủ động là vận chuyển các chất qua màng  từ nới có nồng độ chất tan thấp đen nới có nồng độ cao và tiêu tốn năng lượng .

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )