Khái quát phong trào đấu tranh của nhân dân ta trong 1000 năm bắc thuộc? Nguyên nhân và đặc điểm của phong trào? (Không chép mạng nha)

Question

Khái quát phong trào đấu tranh của nhân dân ta trong 1000 năm bắc thuộc? Nguyên nhân và đặc điểm của phong trào?
(Không chép mạng nha)

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-11-08T21:25:04+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:26:53+00:00

  -Khái quát phong trào đấu tranh của nhân dân ta trong 1000 năm bắc thuộc: Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc, nhiều cuộc đấu tranh đã diễn ra lien tục và rộng lớn. Nhiều cuộc khởi nghĩa có nhân dân cả 3 quận tham gia và lập đc chính quyền tự chủ. => Ys nghĩa: Thể hiện tinh thần iu nước .

  -Nguyên nhân và đặc điểm của phong trào: – Nhà Hán chia nước ta thành 3 quận . Nhà Tuỳ , Đường chia thành nhiều châu, huyện. => Xoá bỏ dan tộc Việt, nhập vào lãnh thổ của chúng.

   Kinh tế: cống nạp nặng nề, cướp đất, lập đồn điền 

  -Văn hoá; truyền bá Nho giáo, buộc nhân dân ta phải thay đổi phong tục tập quán theo ng Hán.

  -Áp dụng luật pháp hà khắc, thăng tay đàn áp nhân dân ta.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )