khi đốt cháy hết m gam hỗn hợp metan (CH4) và etan (C2H6) thu được cacbonic và nước theo tỉ lệ thể tích 5:8 . các thể tích đo cùng điều kiện nhiệt độ

Question

khi đốt cháy hết m gam hỗn hợp metan (CH4) và etan (C2H6) thu được cacbonic và nước theo tỉ lệ thể tích 5:8 . các thể tích đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất . Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu ?

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-10-14T07:41:49+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:42:50+00:00

  Đáp án:

  \(\% {m_{C{H_4}}} = 21\% ;\% {m_{{C_2}{H_6}}} = 79\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol của metan và etan lần lượt là x, y.

  \(C{H_4} + 2{O_2}\xrightarrow{{}}C{O_2} + 2{H_2}O\)

  \({C_2}{H_6} + \frac{7}{2}{O_2}\xrightarrow{{}}2C{O_2} + 3{H_2}O\)

  Ta có: 

  \({n_{C{O_2}}} = {n_{C{H_4}}} + 2{n_{{C_2}{H_6}}} = x + 2y;{n_{{H_2}O}} = 2{n_{C{H_4}}} + 3{n_{{C_2}{H_6}}} = 2x + 3y\)

  \( \to \frac{{x + 2y}}{{2x + 3y}} = \frac{5}{8} \to 8x + 16y = 10x + 15y \to y = 2x\)

  \( \to \% {m_{C{H_4}}} = \frac{{16x}}{{16x + 30y}} = \frac{{16x}}{{16x + 30.2x}} = \frac{{16}}{{76}} = 21\%  \to \% {m_{{C_2}{H_6}}} = 79\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )