khi lai 2 cây bắp thân thấp với nhau thu được f1 có cây bắp thân cao vầ cây bắp thân thấp a) giải thích hiện tượng và viết SĐL từ P-F1 b)cho f1 lai

Question

khi lai 2 cây bắp thân thấp với nhau thu được f1 có cây bắp thân cao vầ cây bắp thân thấp
a) giải thích hiện tượng và viết SĐL từ P-F1
b)cho f1 lai với cây băp thân cao và xác định kết quả

in progress 0
Gabriella 1 năm 2021-11-21T06:49:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T06:50:41+00:00

  A-thấp a-cao

  1, 

  P. Aa*Aa

  F1. 1AA:2Aa:1aa

  2. Khi lai F1*cao

  AA*aa=>100%Aa

  Aa*aa=>1Aa:1aa

  aa*aa=>100%aa

  0
  2021-11-21T06:51:19+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Khi cho P thân thấp lai với nhau thu được kiểu hình ở F1 vừa có Thân cao vừa có Thân thấp

  → Thân thấp trội không hoàn toàn so với Thân cao

  * Quy ước:

  A – Thân thấp

  a – Thân cao

  ⇒ P có kiểu gen dị hợp trội Aa × Aa

  * Sơ đồ lai:

  P:                         Aa                ×                  Aa

  $G_{P}$:                A, a                ↓                A, a

  F1:                                    1AA : 2Aa : 1aa

  ⇒ Kiểu hình: 3 Thân thấp : 1 Thân cao

  b.

  – Bắp thân cao có kiểu gen aa

  * Sơ đồ lai:

  P:                          Aa                            ×                                 aa

  $G_{P}$:                 A, a                              ↓                              a

  Fa:                                                1Aa : 1aa

  ⇒ Kiểu hình: 1 Thân thấp : 1 Thân cao

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )