khi mắc nối tiếng R1 , R2 vào 2 điểm AB có U = 15V thì công suất R1 , R2 lần lượt là 3,6W, 5,4W a) tính R1,R2 b) Nếu mắc thêm R3 vào đoạn mạch AB thì

Question

khi mắc nối tiếng R1 , R2 vào 2 điểm AB có U = 15V thì công suất R1 , R2 lần lượt là 3,6W, 5,4W
a) tính R1,R2
b) Nếu mắc thêm R3 vào đoạn mạch AB thì công suất tiêu thụ của mạch là 11,25W . Tính R3 và cho biết R3 được mắc như thế nào ?

in progress 0
aikhanh 1 tuần 2021-12-03T13:15:54+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:17:18+00:00

  Đáp án:

  \({R_1} = 10\Omega ;\,\,{R_2} = 15\Omega ;\,\,{R_3} = 100\Omega \)

  Giải thích các bước giải:

  a) Khi mắc R1 nối tiếp với R2, công suất của cả mạch:
  \(P = {P_1} + {P_2} = 3,6 + 5,4 = 9\,\,\left( {\text{W}} \right)\)
  Cường độ dòng điện qua mạch:
  \(I = \frac{P}{U} = \frac{9}{{15}} = 0,6\,\,\left( A \right)\)
  Giá trị các điện trở:
  \(\begin{gathered}
  {R_1} = \frac{{{P_1}}}{{{I^2}}} = \frac{{3,6}}{{0,{6^2}}} = 10\,\,\left( \Omega \right) \hfill \\
  {R_2} = \frac{{{P_2}}}{{{I^2}}} = \frac{{5,4}}{{0,{6^2}}} = 15\,\,\left( \Omega \right) \hfill \\
  \end{gathered} \)
  b) Khi mắc thêm điện trở R3, cường độ dòng điện qua mạch:
  \(I’ = \frac{{P’}}{U} = \frac{{11,25}}{{15}} = 0,75\,\,\left( A \right)\)
  Nhận xét: \(I’ > I \Rightarrow R’ < R\), điện trở R3 mắc song song với đoạn mạch R1R2. Cường độ dòng điện qua R3: \({I_3} = I' - I = 0,75 - 0,6 = 0,15\,\,\left( A \right)\) Giá trị điện trở R3: \({R_3} = \frac{U}{{{I_3}}} = \frac{{15}}{{0,15}} = 100\,\,\left( \Omega \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )