khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1.I suggested banana leaves… to wrap food A should use B will be use C should be used

Question

khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1.I suggested banana leaves… to wrap food
A should use B will be use C should be used D wii be used
2. Nam ‘s parents felt ….. disappointed because of his bad bahaviour
A real B relly C reality D unreal
3. I suggest that you …… english with your friends more often
A. speaks B speaking C spoke d should speak

in progress 0
aikhanh 9 phút 2021-09-10T12:16:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:17:52+00:00

  Đáp án: 

  1. C

  2. A

  3. D

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1 và 3 khi đi với suggested+ should do sth

  Câu 2: Vì trước đó là quá khứ nên đằng sau sẽ V nguyên

  Xin hay nhất!!

  0
  2021-09-10T12:18:12+00:00

  1.A

  2.C

  3.A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )