Khối 6 của một trường có tổng cộng 90 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi bằng 1/6 số học sinh cả khối, số học sinh

Question

Khối 6 của một trường có tổng cộng 90 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi bằng 1/6 số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng 40% số học sinh cả khối. Số học sinh trung bình bằng 1/3 số học sinh cả khối, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh mỗi loại.

in progress 0
Maria 8 phút 2021-09-17T10:39:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T10:40:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số học sinh giỏi của khối 6 là:
  ​90 . 1/6 = 15 (học sinh)
  Số học sinh khá của khối 6 là:
  90 . 40% = 36 (học sinh)
  Số học sinh trung bình của khối 6 là:
  90 . 1/3 = 30 (học sinh)
  Số học sinh yếu của khối 6 là:
  90 – 15 – 36 – 30 = 9 (học sinh)
  Đ/s: …

  0
  2021-09-17T10:41:03+00:00

  Đáp án:

  Số học sinh giỏi của trường là:

  $90.\frac{1}{6}=15(h/s)$

  Số học sinh khá của trường là:

  $90.40$%=$90.\frac{40}{100}=36(h/s)$

  Số học sinh trung bình của trường là:

  $90.\frac{1}{3}=30(h/s)$

  Số học sinh yếu của trường là:

  $90 – (15 + 36 + 30) = 9 (h/s)$

   @khoi_2k65

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )