khối lượng Na cần để tác dụng vừa đủ vs 80g C2H5OH a.25g b.35g c.40g d.45g e. đáp án khác

Question

khối lượng Na cần để tác dụng vừa đủ vs 80g C2H5OH
a.25g
b.35g
c.40g
d.45g
e. đáp án khác

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-10-24T03:05:48+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T03:07:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $2C2H5OH+2Na—>2C2H5ONa+H2O $

  Ta có

   $n_{C2H5OH}=40/23(mol) $

   $n_{Na}= $n_{C2H5OH}=40/23(mol) $

  => $m_{Na}=40/23.23=40(g) $

  =>chọn C

  0
  2021-10-24T03:07:34+00:00

  Đáp án:

   $C$

  Giải thích các bước giải:

   Phương trình hóa học:

  ${C_2}{H_5}OH + Na \to {C_2}{H_5}ONa + \dfrac{1}{2}{H_2}$

  Theo PTHH: $46$ gam $C_2H_5OH$ phản ứng với $23$ gam $Na$

                  →  $80$ gam $C_2H_5OH$ phản ứng với $x$ gam $Na$

  $→ x = \dfrac{{80.23}}{{46}} = 40$

  Vậy khối lượng của $Na$ cần là $40 gam$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )