khối lượng (tấn) xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn xenlulozơ trinitrat biết hao hụt trong sản xuất là 10%?

Question

khối lượng (tấn) xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn xenlulozơ trinitrat biết hao hụt trong sản xuất là 10%?

in progress 0
Parker 4 tuần 2021-07-08T19:41:15+00:00 1 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:42:33+00:00

  Đáp án: $0,6$ tấn

   

  Giải thích các bước giải:

  Hao hụt $10\%$ nên cần điều chế $1+1.10\%=1,1$ tấn xenlulozơ trinitrat 

  $(C_6H_7O_2(OH)_3)_n\to (C_6H_7O_2(ONO_2)_3)_n$

  Tỉ lệ khối lượng: $162n$ tấn xenlulozơ tạo ra $297n$ tấn xenlulozơ trinitrat 

  $\to m_{\text{xenlulozơ}}=\dfrac{1,1.162n}{297n}=0,6$ tấn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )