Không dùng thêm hóa chất hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: HCl, NaCl, MgCl2, Ba(OH)2, Ba(HCO3)2

Question

Không dùng thêm hóa chất hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: HCl, NaCl, MgCl2, Ba(OH)2, Ba(HCO3)2

in progress 0
Jade 35 phút 2021-09-14T01:06:53+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T01:08:36+00:00

  Em tham khảo nha:

  Cho từng chất tác dụng với các chất còn lại

  – Chất tác dụng với các chất còn lại tạo khí là $HCl$

  – Chất tác dụng với các chất còn lại tạo khí và kết tủa trắng là $Ba(HCO_3)_2$

  – Chất tác dụng với các chất còn lại tạo kết tủa trắng là $MgCl_2$

  – Chất tác dụng với các chất còn lại tạo 2 kết tủa trắng là $Ba(OH)_2$

  – Không hiện tượng là $NaCl$

  \(\begin{array}{l}
  Ba{(HC{O_3})_2} + 2HCl \to BaC{l_2} + 2C{O_2} + 2{H_2}O\\
  Ba{(HC{O_3})_2} + Ba{(OH)_2} \to 2BaC{O_3} + 2{H_2}O\\
  MgC{l_2} + Ba{(OH)_2} \to Mg{(OH)_2} + BaC{l_2}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )