Khử 44,8g hỗn hợp A gồm các oxit CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng V lít khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam chất rắn X. Giá trị của V là?

Question

Khử 44,8g hỗn hợp A gồm các oxit CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng V lít khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam chất rắn X. Giá trị của V là?

in progress 0
Raelynn 3 ngày 2021-12-06T17:57:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:59:23+00:00

  Đáp án:

  6,72 lít 

  Giải thích các bước giải:

  Khử oxit bởi CO2: O+CO= CO2 44,8 gam oxit giờ còn 40 g chất rắn =) Sau khi phản ứng thì bị giảm=M o(trong oxit) =44,8-40=4,8(gam) =) N o=4,8/16= 0,3 mol mà Nco=Nco2= N o(trong oxit) =) Vco= 0,3 x 22,4 = 6,72 lít

  0
  2021-12-06T17:59:24+00:00

  m giảm= 4,8g= mO 

  => nO= 0,3 mol 

  CO+ O -> CO2

  => nCO= 0,3 mol 

  => V CO= 6,72l

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )