Khử hoàn toàn 14,4g hỗn hợp Y gồm $Fe_{2}O_{3}$ và CuO ở nhiệt độ cao bằng lượng khí hiđro vừa đủ. Sau phản ứng thu được 10,24 hỗn hợp chất rắn Z chỉ

Question

Khử hoàn toàn 14,4g hỗn hợp Y gồm $Fe_{2}O_{3}$ và CuO ở nhiệt độ cao bằng lượng khí hiđro vừa đủ. Sau phản ứng thu được 10,24 hỗn hợp chất rắn Z chỉ chứ 2 kim loại. Tính % khối lượng của mỗi kim loại trong Z.

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-07-27T08:46:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:47:45+00:00

  Cho `Fe_2O_3` và `CuO` lần lượt là `x,y` mol.

  Ta có:

  `m_{Fe_2O_3}+m_{CuO}=14,4g`

  `=> 160x+80y=14.4g(1)`

  Phương trình:

  `Fe_2O_3+3H_2\overset{t^o}{\to}2Fe+3H_2O`

  `x`                   `\to `                `2x`                `(mol)`

  `CuO+H_2\overset{t^o}{\to}Cu+H_2O`

  $\\$`y`        `\to`                 `y`              `(mol)`

  `=> Z` gồm : `Fe` và `Cu`.

  Ta có: `m_{Fe}+m_{Cu}=10,24g`

  `=>112x+64y=10,24g(2)`

  `(1),(2)` suy ra `x=0,08(mol), y=0,02(mol)`

  `%m_{Fe}=\frac{56.0,08.2.100%}{10,24}87,5%`

  `%m_{Cu}=\frac{0,02.64.100%}{10,24}=12,5%`

  0
  2021-07-27T08:47:59+00:00

  Ok cho mình hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )