Khử hoàn toàn 24g hh X gồm CuO và FexOy bằng H2 dư ở nhiệt độ cao thu được 17,6 g hh 2 KL và mg H2O . a, tính m. b, KL chất rắn giảm bao nhiêu g

Question

Khử hoàn toàn 24g hh X gồm CuO và FexOy bằng H2 dư ở nhiệt độ cao thu được 17,6 g hh 2 KL và mg H2O . a, tính m. b, KL chất rắn giảm bao nhiêu g

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-08-22T22:05:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:06:35+00:00

  Đáp án:

  \(m = {m_{{H_2}O}}  = 7,2{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   PHản ứng xảy ra:

  \(CuO + {H_2}\xrightarrow{{{t^o}}}Cu + {H_2}O\)

  \(F{e_x}{O_y} + y{H_2}\xrightarrow{{{t^o}}}xFe + y{H_2}O\)

  Khối lượng rắn giảm là:

  \({m_X} – {m_{kl}} = 24 – 17,6 = 6,4{\text{ gam}}\)

  Khối lượng rắn giảm chính là khối lượng \(O\) bị khử

  \( \to {m_O} = 6,4{\text{ gam}} \to {{\text{n}}_O} = \frac{{6,4}}{{16}} = 0,4{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{{H_2}O}}\)

  \( \to m = {m_{{H_2}O}} = 0,4.18 = 7,2{\text{ gam}}\)

  0
  2021-08-22T22:06:53+00:00

  mH2O

                   to

  H2O

  FexOy

  mxmkim loại=

  Khối lượng rắn giảm chính là khối lượng  bị khử

  mo

  nH2OnO

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )