Khử hoàn toàn 40(gam) hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2 thu đc chất rắn A. Cho chất rắn A tác dụng với dung dịch HCl dư nồng độ 0,5M thu đc 4,4(lít) kh

Question

Khử hoàn toàn 40(gam) hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2 thu đc chất rắn A. Cho chất rắn A tác dụng với dung dịch HCl dư nồng độ 0,5M thu đc 4,4(lít) khí H2<đktc>

in progress 0
Faith 5 tháng 2021-07-27T04:19:22+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:21:00+00:00

  Đáp án:

  a) 40% và 60%

  b) 0,8l

  Giải thích các bước giải:

  4,48l khí nha em em bổ sung đề hỏi gì nữa nha

   \(\begin{array}{l}
  CuO + {H_2} \xrightarrow{t^0} Cu + {H_2}O\\
  F{e_2}{O_3} + 3{H_2} \xrightarrow{t^0} 2Fe + 3{H_2}O\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\,mol\\
  {n_{Fe}} = {n_{{H_2}}} = 0,2\,mol\\
  {n_{F{e_2}{O_3}}} = \dfrac{{{n_{Fe}}}}{2} = 0,1\,mol\\
  {m_{F{e_2}{O_3}}} = 0,1 \times 160 = 16g\\
  {m_{CuO}} = 40 – 16 = 24g
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  \% {m_{F{e_2}{O_3}}} = \dfrac{{16}}{{40}} \times 100\%  = 40\% \\
  \% {m_{CuO}} = 100 – 40 = 60\% \\
  b)\\
  {n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,4\,mol\\
  {V_{{\rm{dd}}HCl}} = \dfrac{{0,4}}{{0,5}} = 0,8l
  \end{array}\)

  0
  2021-07-27T04:21:01+00:00

  Đáp án:

  CuO + H2 ———–> Cu + H2O 
  x——–>x 
  Fe2O3 + 3H2 ——> 2Fe + 3H2O 
  y———–>3y 
  Ta có: 80z+160y=40 và x+3y=13.44/22.4=0.6 mol. Giải ra x=0.3, y=0.1 
  a) mCu+=0.3*80=24g, mFe2O3=0.1*160=16g 
  b) %mCuO=24*100/40=60, %mFe2O3=16*100/40=40

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )