khử hoàn toàn hh CuO và Fe2O3 nặng 16g phải dùng hết 5,6 lít-khí-h2o tính khối lượng mỗi kim-loại thu được

Question

khử hoàn toàn hh CuO và Fe2O3 nặng 16g phải dùng hết 5,6 lít-khí-h2o tính khối lượng mỗi kim-loại thu được

in progress 0
Autumn 5 tháng 2021-07-12T09:36:54+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:38:08+00:00

  Gọi `a` là số mol của `CuO` , `b` là số mol của `Fe_2O_3`.

  `⇒ 80a + 160b = 16` `(1)`

  `-` Phương trình : 

  `CuO + H_2 \overset{t^o}→ Cu + H_2O`

     `a`            `a`              `a`

  `Fe_2O_3 + 3H_2 \overset{t^o}→ 2Fe + 3H_2O`

      `b`              `3b`             `2b`

  `n_(H_2) = (5,6)/(22,4) = 0,25` `(mol)`

  Theo phương trình :

  `n_(H_2) = a + 3b = 0,25` `(mol)`

  `⇒ a + 3b = 0,25` `(2)`
  Từ `(1)` và `(2)` `⇒ a = 0,1` ; `b = 0,05`

  Theo phương trình :

  `n_(Cu) = a = 0,1` `(mol)`

  `n_(Fe) = 2b = 2 . 0,05 = 0,1` `(mol)`

  `⇒ m_(Cu) = 0,1 . 64 = 6,4` `(gam)`

  `⇒ m_(Fe) = 0,1 . 56 = 5,6` `(gam)`

  0
  2021-07-12T09:38:25+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {m_{Fe}} = 5,6g\\
  {m_{Cu}} = 6,4g
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  CuO + {H_2} \xrightarrow{t^0} Cu + {H_2}O\\
  F{e_2}{O_3} + 3{H_2} \xrightarrow{t^0} 2Fe + 3{H_2}O\\
  hh:CuO(a\,mol),F{e_2}{O_3}(b\,mol)\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{5,6}}{{22,4}} = 0,25\,mol\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  80a + 160b = 16\\
  a + 3b = 0,25
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = 0,1;b = 0,05\\
  {n_{Fe}} = 2{n_{F{e_2}{O_3}}} = 0,1\,mol\\
  {n_{Cu}} = {n_{CuO}} = 0,1\,mol\\
  {m_{Fe}} = 0,1 \times 56 = 5,6g\\
  {m_{Cu}} = 0,1 \times 64 = 6,4g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )