Khử một lượng oxit sắt chưa biết bằng H2 nóng dư. Sản phẩm hơi tạo ra hấp thụ bằng 100g axit H2SO4 98% thì nồng độ axit giảm đi 3,405%. Chất rắn thu đ

Question

Khử một lượng oxit sắt chưa biết bằng H2 nóng dư. Sản phẩm hơi tạo ra hấp thụ bằng 100g axit H2SO4 98% thì nồng độ axit giảm đi 3,405%. Chất rắn thu được sau phản ứng khử được hòa tan bằng axit H2SO4 loãng thoát ra 3,36 lít H2 (đktc). Tìm tên oxit sắt bị khử

in progress 0
Nevaeh 5 tháng 2021-07-13T08:36:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:38:19+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: Trong `100g H_2 SO_4 98%` có `98g H_2 SO_4`

  Sau khi hấp thụ` 18x` gam nước, khối lượng dd là `100+18x` gam; `C%= 98-3,405= 94,595% `

  `(98.100)/(100 + 18x) = 94,595`

  `⇒ x= 0,2 mol= nH_2 O`

  `H_2+ O → H_2 O `

  `⇒ nO= nH_2 O= 0,2 mol `

  `nH_2= (3,36)/(22,4) =  0,15 mol`

  `Fe+ H_2 SO_4 →  FeSO_4+ H_2 `

  `⇒ nFe= 0,15 mol `

  `nFe: nO= 0,15: 0,2= 3:4 `

  `text(Vậy oxit là Fe3O4)`

  0
  2021-07-13T08:38:43+00:00

  Ly gửi ạ:33

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )