Kiểu gen: Thuần chủng là gì? Đồng hợp, dị hợp là gì?

Question

Kiểu gen: Thuần chủng là gì? Đồng hợp, dị hợp là gì?

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-09-11T16:14:48+00:00 2 Answers 450 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:15:49+00:00

  Giống thuần chủng là giống có đặc tính di truyền đồng nhất và ổn định, các thế hệ con cháu sinh ra giống với thế hệ trước ( ko phân li kiểu hình, kiểu gen )

  Đồng hợp là cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng 1 gen. VD: AA, aa là các thể đồng hợp.

  Dị hợp tử là mang trong mình 2alen, 1 alen trội và 1 alen lặn. Và sẽ biểu hiện ra bên ngoài kiểu hình của alen trội nếu trội hoàn toàn so với lặn, hoặc biểu hiện ra 1 kiểu hình hoàn toàn mới khi alen trội là trội không hoàn toàn

  0
  2021-09-11T16:16:16+00:00

  – Kiểu gen bao gồm các alen về các tính trạng đang xét. Ví dụ: Aa, BB là các kiểu gen.

  – Giống thuần chủng là giống gồm tất cả các cặp gen đều có các alen giống nhau. Ví dụ: AABB, AAbb,…

  – Thể đồng hợp là cơ thể có chứa tất cả các cặp gen đều gồm 2 alen giống nhau. Ví dụ: AAbb,…

  – Thể dị hợp là cơ thể chứa các cặp gen có 2 len khác nhau. Ví dụ: Aabb,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )