Kim loại Al khử N+5 của HNO3 thành N-3. Số phân tử HNO3 đã không bị khử trong phản ứng khi cân bằng là:

Question

Kim loại Al khử N+5 của HNO3 thành N-3. Số phân tử HNO3 đã không bị khử trong phản ứng khi cân bằng là:

in progress 0
Maria 2 giờ 2021-10-24T01:53:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-24T01:54:19+00:00

    $8Al+ 30HNO_3 \to 8Al(NO_3)_3+ 3NH_4NO_3+ 9H_2O$ 

    => Cứ 30 phân tử HNO3 phản ứng thì có 24 phân tử không bị khử mà tạo muối.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )