ko tính cụ thể giá chị của A và B hãy cho biết số nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu a) 1998;1998 ;B=1996;2000 b)A=2000;2000 ; B=1990;2010

Question

ko tính cụ thể giá chị của A và B hãy cho biết số nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu a) 1998;1998 ;B=1996;2000 b)A=2000;2000 ; B=1990;2010

in progress 0
Raelynn 3 tuần 2021-07-09T22:14:50+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:16:16+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  a,\\
  A = 1998.1998\\
   = \left( {1996 + 2} \right).\left( {2000 – 2} \right)\\
   = 1996.2000 – 2.1996 + 2.2000 – 2.2\\
   = 1996.2000 + \left( {2.2000 – 2.1996 – 2.2} \right)\\
   = 1996.2000 + 2.\left( {2000 – 1996 – 2} \right)\\
   = 1996.2000 + 2.2 > 1996.2000 = B\\
   \Rightarrow A > B\\
  b,\\
  A = 2000.2000\\
   = \left( {1990 + 10} \right).\left( {2010 – 10} \right)\\
   = 1990.2010 – 1990.10 + 10.2010 – 10.10\\
   = 1990.2010 + \left( {10.2010 – 1990.10 – 10.10} \right)\\
   = 1990.2010 + 10.\left( {2010 – 1990 – 10} \right)\\
   = 1990.2010 + 10.10 > 1990.2010 = B\\
   \Rightarrow A > B
  \end{array}\)

  0
  2021-07-09T22:16:26+00:00

  Đáp án:

   ._.

  Giải thích các bước giải:

  `a)`

  `A = 1998xx1998`

  ` = (1996 + 2)xx( 2000 – 2)`

  `= 1996xx2000 – 1996xx2 + 2xx2000 – 2xx2`

  `= 1996xx2000 + ( 2xx2000 – 2xx1996 – 2xx2)`

  ` = 1996xx2000 + 2xx(2000 – 1996 – 2)`

  ` = 1996xx2000 + 2xx2 `

  Mà ` 1996xx2000 + 2xx2> 1996xx2000`

  Hay `A > B`

  `———-`

  `b)`

  `A = 2000xx2000`

  `= (1990 + 10)xx( 2010 – 10)`

  `= 1990xx2010 – 1990xx10 + 10xx2010 – 10xx10`

  `= 1990xx2010 + ( 10xx2010 – 1990xx10 – 10xx10)`

  `= 1990xx2010 + 10xx( 2010 – 1990 – 10)`

  `= 1990xx2010 + 10xx10 `

  Mà `1990xx2010 + 10xx10> 1990xx2010`

  Hay `A>B`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )