kt n có phải là số nguyên tố hay không xuất ra màn hình cac số nguyên tố từ 2-n và tính tổng của chúng kt n có phải là số hoàn hảo không? xuất ra màn

Question

kt n có phải là số nguyên tố hay không
xuất ra màn hình cac số nguyên tố từ 2-n và tính tổng của chúng
kt n có phải là số hoàn hảo không?
xuất ra màn hình các số hoàn hảo chia hết cho cả 3 và 9?
làm trên 1 chương trình giúp với ạ đăng nhiều lần rồi mà kh ai giúp hết

in progress 0
Brielle 2 tuần 2021-08-25T07:02:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:04:18+00:00

  Program songuyento;
  Uses crt;
  Var n,i,t,d: longint;
  Function ngto(a: longint): boolean;
  Var i: longint;
  Begin
   If a<2 then exit(false);
   For i:=2 to a div 2 do
  If a mod i = 0 then exit(false);
  exit(true);
  End;
  Function shh(b: longint): boolean;
  Var i,s: longint;
  Begin
  s:=0;
  For i:=1 to b div 2 do
  If b mod i = 0 then s:=s+i;
  If s=b then exit(true);
  exit(false);
  End;
  Begin
  Clrscr;
  Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);
  t:=0;
  If ngto(n) then Write(n,’ la so nguyen to’)
  Else Write(n,’ khong phai la so nguyen to’);
  Writeln;
  If shh(n) then Write(n,’ la so hoan hao’)
  Else Write(n,’ khong phai la so hoan hao’);
  Writeln;
  Write(‘Cac so nguyen to tu 2 den n la: ‘);
  For i:=2 to n do
   If ngto(i) then
  Begin
  Write(i,’ ‘);
  t:=t+i;
  End;
  Writeln;
  Writeln(‘Tong cac so nguyen to la: ‘,t);
  d:=0;
  Write(‘Cac so hoan hao: ‘);

  For i:=1 to n do
  If (shh(i)) and (i mod 3=0) and (i mod 9=0) then inc(d);
  If d=0 then Write(‘Khong co’)
  Else
  For i:=1 to n do
  If (shh(i)) and (i mod 3=0) and (i mod 9=0) then Write(i,’ ‘);
  Readln;
  End.

  0
  2021-08-25T07:04:27+00:00

  Program BTT;
  Uses crt;
  Var n,i,t,d: longint;

  Function ngto(a: longint): boolean;
  Var i: longint;
  Begin
          If a<2 then exit(false);
          For i:=2 to a div 2 do
                  If a mod i = 0 then exit(false);
                                      exit(true);
  End;

  Function shh(b: longint): boolean;
  Var i,s: longint;
  Begin
          s:=0;
          For i:=1 to b div 2 do
                  If b mod i = 0 then s:=s+i;
          If s=b then exit(true);
                      exit(false);
  End;

  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);

          t:=0;
          If ngto(n) then Write(n,’ la so nguyen to’)
          Else Write(n,’ khong phai la so nguyen to’);
          Writeln;
          If shh(n) then Write(n,’ la so hoan hao’)
          Else Write(n,’ khong phai la so hoan hao’);
          Writeln;
          Write(‘Cac so nguyen to tu 2 den n la: ‘);
          For i:=2 to n do
                  If ngto(i) then

                  Begin

                          Write(i,’ ‘);

                         t:=t+i;

                 End;

         Writeln;

         Writeln(‘Tong cac so nguyen to la: ‘,t);

         d:=0;

         Write(‘Cac so hoan hao: ‘);
         For i:=1 to n do
         If (shh(i)) and (i mod 3=0) and (i mod 9=0) then inc(d);

         If d=0 then Write(‘Khong co’)
         Else
         For i:=1 to n do
                  If (shh(i)) and (i mod 3=0) and (i mod 9=0) then Write(i,’ ‘);

         Readln;

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )