X là dung dịch K2SO3 1,5 M .Y là dung dịch HCL 1 M.Cho từ từ đến hết 100ml dung dịch X vào 200ml dung dịch Y đồng thời khuấy đều thu được a(l) khí. Nế

Question

X là dung dịch K2SO3 1,5 M .Y là dung dịch HCL 1 M.Cho từ từ đến hết 100ml dung dịch X vào 200ml dung dịch Y đồng thời khuấy đều thu được a(l) khí. Nếu cho từ từ 200ml dung dịch X vào 100ml dung dịch Y thu được b(l) khí. TÍNH a/b

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-10-04T01:46:37+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:47:54+00:00

  Đáp án:

  \(\frac{a}{b} = 2\)

  Giải thích các bước giải:

   Cho từ từ X vào Y thì phản ứng xảy ra như sau:

  \({K_2}S{O_3} + 2HCl\xrightarrow{{}}2KCl + S{O_2} + {H_2}O\)

  Nếu cho 100 ml X vào 200 ml Y

  Ta có: 

  \({n_{{K_2}S{O_3}}} = 1,5.0,1 = 0,15{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{HCl}} = 0,2.1 = 0,2{\text{ mol < 2}}{{\text{n}}_{{K_2}S{O_3}}} \to {n_{S{O_2}}} = \frac{1}{2}{n_{HCl}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  \( \to a = 2,24{\text{ lít}}\)

  Nếu cho 200 ml X vào 100 ml Y

  Ta có: 

  \({n_{{K_2}S{O_3}}} = 0,2.1,5 = 0,3{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{HCl}} = 0,1.1 = 0,1{\text{ mol < 2}}{{\text{n}}_{{K_2}S{O_3}}} \to {n_{S{O_2}}} = \frac{1}{2}{n_{HCl}} = 0,05{\text{ mol}} \to {\text{b = 1}}{\text{,12 lít}}\)

  \( \to \frac{a}{b} = \frac{{2,24}}{{1,12}} = 2\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )