X là một muốn tan được trong nước.Cho X vào dd BaCl2 hoặc dd NaOH (không dư) đều thu được kết tủa. Trong số các chất CuSO4, Ca3(PO4)2, Al(NO3)3, ZnS

Question

X là một muốn tan được trong nước.Cho X vào dd BaCl2 hoặc dd NaOH (không dư) đều thu được kết tủa. Trong số các chất CuSO4, Ca3(PO4)2, Al(NO3)3, ZnSO4, FeCO3 số lượng chất có thể đóng vai trò là X là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-09-27T10:28:59+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-27T10:30:46+00:00

    Loại $Ca_3(PO_4)_2$, $FeCO_3$ kết tủa trong nước.

    Các chất thoả mãn: $CuSO_4$, $ZnSO_4$.

    => chọn B.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )