làm bay hơi 200g dung dịch NaOH 5% được dung dịch NaOH 8%. tính khối lượng nước đã bay hơi

Question

làm bay hơi 200g dung dịch NaOH 5% được dung dịch NaOH 8%. tính khối lượng nước đã bay hơi

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-10T16:38:22+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T16:39:26+00:00

  Đáp án:

   Hình ảnh

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-10T16:39:53+00:00

  Đáp án:

   75 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  mNaOH = 200 \times 5\%  = 10g\\
   \Rightarrow m{H_2}O\,trong\,{\rm{dd}}\,5\%  = 200 – 10 = 190g\\
  m{\rm{dd}}NaOH\,8\%  = \dfrac{{10}}{{8\% }} = 125g\\
   \Rightarrow m{H_2}O\,trong\,{\rm{dd}}\,{\rm{8\%  = 125 – 10 = 115g}}\\
  {\rm{m}}{{\rm{H}}_2}O \text{  bay hơi} = 190 – 115 = 75g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )