LÀM ĐƯỢC CÂU NÀO THÌ LÀM MK ĐANG VỘI Bài 2. Kết quả phân tích các nguyên tố trong nicotin như sau: 74% C; 8,65% H; 17,35% N. Xác định CTĐGN của nicoti

Question

LÀM ĐƯỢC CÂU NÀO THÌ LÀM MK ĐANG VỘI
Bài 2. Kết quả phân tích các nguyên tố trong nicotin như sau: 74% C; 8,65% H; 17,35% N. Xác định CTĐGN của nicotin, biết nicotin có khối lượng mol phân tử là 162.
Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 g hợp chất hữu cơ A thu được 13,2 g CO2 và 3,6 g H2O. Tỉ khối của A so với H2 là 28. Xác định CTPT của A.
Bài 8. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A cần vừa đủ 6,72 lít O2 (ở đktc) thu được 13,2 g CO2 và 5,4 g H2O. Biết tỉ khối hơi của A so với không khí gần bằng 1,0345. Xác định CTPT của A.
Bài 9. Đốt cháy hoàn toàn 2,20 g chất hữu cơ X người ta thu được 4,40 g CO2 và 1,80 g H2O.
Xác định CTĐGN của chất X.
Xác định CTPT chất X biết rằng nếu làm bay hơi 1,10 g chất X thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 0,40 g khí oxi ở cùng đk nhiệt độ và áp suất.

in progress 0
Delilah 2 tuần 2021-07-10T11:35:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:36:50+00:00

  chúc bạn học giỏi :)) 

  Bài 2:

  Gọi CT nicotin là CxHyNz

  x : y : z = %C/12: %H/1: %N/14 = 74/12 : 8,65/1 : 17,35/14= 5: 7 :1

  => CT (C5H7N)n . Mà M = (12.5 + 7 + 14)n = 162 => n = 2 => CT: C10H14N2

  Bài 3:

  Ta có nCO2 = nC = 0,3

  nH = 2nH2O = 0,4

  mO trong A = 5,6 – 0,3.12 – 0,4= 1,6 => nO = 0,1mol

  => CT (C3H4O)n . M = ( 12.3 + 4 + 16)n = 28.2=> n = 1 => CT A: C3H4O

  Bài 8:

  nO2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol

  Bảo toàn khối lượng: mA + mO2 = mH2O + mCO2

  → mA = 13,2 + 5,4 – 0,3 . 32 = 9 (g)

  nCO2 = 13,2 : 44 = 0,3 mol

  nH2O = 5,4 : 18 = 0,3 mol

  Gọi CTPT của A là CxHyOz

  Trong A có:

  nC = nCO2 = 0,3 mol

  nH = 2nH2O = 0,6 mol

  Bảo toàn nguyên tố O: nO = 2.nCO2 + nH2O – 2.nO2 = 0,3 mol

  x:y:z = nC : nH : nO = 0,3 : 0,6 : 0,3 = 1:2:1

  → CTĐGN của A: CH2O

  → A có dạng (CH2O)n

  MA = 29 . 1,0345 = 30

  30n = 30 → n = 1

  Bài 9: 

  a/ Ta có: nCO2 = 0,1 mol ⇒ mC =1,2 (g)

  nH2O = 0,1 mol ⇒ mH = 0,2 (g)

  Ta có: mA > mC + mH

  Vậy trong A có O ⇒m= m−(m+ mH) = 0,8 (g) →n= 0,05 (mol)

  Gọi công thức của chất hữu cơ A: CxHyOz

  Khi đó: x : y : z = nC:nH:nO = 0,1 : 0,2 : 0,05 = 2 : 4 : 1

  ⇒ CTĐGN của A: C2H4O

  b/ Ta có: nA = nO2 = 0,4/32 = 0,0125 mol

  ⇒ MA = 1,1/0,0125 = 88 

  ⇒(12+4+32).n = 88 →n = 2

  Vậy A là: C4H8O2

                              no coppy

  0
  2021-07-10T11:36:53+00:00

  Mk làm đc mỗi bài 9 thoy nha bạn thông cảm

  CH2O

  nO2=6,72/22,4=0,3mol

  nCO2=13,2/44=0,3

  nH2O=5,4/18=0,3

  Bảo toàn O:

  nO trong A+2nO2=2nCO2+nH2O

  ->nO trong A+2.0,3=2.0,3+0,3

  ->nO trong A=0,3

  Gọi công thức A là (CxHyOz)n

  x:y:z=nC:nH:nO=0,3:0,6:0,3=1:2:1

  ->A là (CH2O)n

  Ta có MA=1,0345.29=30

  ->30n=30->n=1

  Vậy công thức phân tử của A là CH2O

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )