Làm giúp em với ạ? Bài 1: Tính hóa trị của các nguyên tố: a)Sắt trong FeO, Fe2O3 . b) Lưu huỳnh trong SO2; SO3. c) Clo trong HCl và Cl2O. d) Crom tron

Question

Làm giúp em với ạ?
Bài 1: Tính hóa trị của các nguyên tố:
a)Sắt trong FeO, Fe2O3 .
b) Lưu huỳnh trong SO2; SO3.
c) Clo trong HCl và Cl2O.
d) Crom trong CrO, Cr2O3
Bài 2: Hợp chất Ba(NO3)x có phân tử khối là 261. Tính hóa trị của nhóm NO3

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-11-13T07:18:36+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T07:20:20+00:00

  Đáp án:

   Câu 1:

  a, Gọi x là hóa trị của sắt trong FeO , ta có :

  1 × x = 1 × II

  => x = II

  Tương tự ta có hóa trị của sắt trong hợp chất Fe2O3

  2 × x = 3 × II

  => x = III

  b, Gọi x là hóa trị của Lưu Huỳnh trong hợp chất SO2 , ta có :

  1 × x = 2 × II

  => x = IV

  Tương tự ta có hóa trị của lưu huỳnh trong hợp chất SO3 :

  1 × x = 3 × II

  => x = VI

  c, Gọi x là hóa trị của Clo trong hợp chất HCl , ta có :

  1 × x = 1 × I

  => x = I

  Tương tự ta có hóa trị của Clo trong hợp chất Cl2O :

  Tương tự ta có hóa trị của Clo trong hợp chất Cl2O :

  2 × x = 1 × II

  => x = I

  d, Gọi x là hóa trị của Cr trong hợp chất CrO , ta có :

  1 × x = 1 × II

  => x = II

  Câu 2:

  Ta có: 137+62x=261

  x=2

  Vậy CTHH của hóa chất là Ba(NO3)2

  Theo qui tắc hóa trị ta có:

  II.1=I.2

  Vậy nhóm NO3 có hóa trị I.

  0
  2021-11-13T07:20:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  a) Fe(II) trong FeO; Fe(III) trong Fe2O3

  b) S(IV) trong SO2; S(VI) trong SO3

  c) Cl(I) trong cả hai công thức

  d) Cr(II) trong CrO; Cr(III) trong Cr2O3

  Bài 2:

  Ta có: M(Ba(NO3)x)=261

  ⇒ 137+62x=261

  ⇒x=2

  ⇒ NO3(I) trong Ba(NO3)2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )