làm hộ mik nha làm hết nha 40 điểm đó bài 1 a,4/5+3/8-7/10 b,4/5x(5/2-1/2) bài 2 a,x-3/4=1-5/6

Question

làm hộ mik nha làm hết nha 40 điểm đó
bài 1
a,4/5+3/8-7/10 b,4/5x(5/2-1/2)
bài 2
a,x-3/4=1-5/6 b, 2x X +1,292=2
Câu 3 đường dài một vận động viên chạy đường dài khởi hành từ điểm xuất phát lúc 6h với vận tốc 12km/h chạy được 2h ,anh tăng tốc lên 13,5 km/h và 2h30 phút sau đó thì đến đích hỏi:
a,vận động viến đó chạy mấy giờ
B,tính quãng đường vận động viên đã chạy
câu 4
Cho hình thang ABCD có đấy lớn AB dài 2,2m đáy bé kém đáy lớn 0,4 m,chiều cao bằng nửa tổng 2 đáy.Tính
a,Diện tích hình thang ABCD
b,diện tích tam giác ABC
c,Diện tích tam giác ADC

in progress 0
Gabriella 6 phút 2021-09-15T08:06:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T08:07:43+00:00

  bài 1 :

  a,4/5+3/8- 7/10= 0,475          b,4/5x(5/2-1/2)=1,6

  bài 2 :

  a,x-3/4=1-5/6

     x-3/4 =0.1666

            x= 0.1666+3/4

             x =0.9166

  b, 2x X +1,292=2

      2x X = 2-1,292

      2x X = 0,708

          X  = 0,708 : 2

          X = 0,354

   bài 3 : 

               bài giải :

  a, thời gian người đó đến đích là;

       6 giờ + 2 giờ + 2 giờ 30 phút= 10 giờ 30 phút 

    b, quãng đường đó chạy với vận tốc 12 km/ giờ là ;

              12 x 2= 24(km)

        đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ 

      quãng đường người đó  chạy với vận tốc 13,5 là;

               13,5 x 2,5 = 33,75 (km)

       quãng đường vận động viên đã chạy là; 

              33,75+ 24 = 57,75 (km) 

               đáp số : a,10 giờ 30 phút 

                            b, 57,75 km

         bài 4

                    bài giải;

  đáy lớn cd là 2,2 + 2,2 = 4,4 m

    chiều cao là ; 2,2 + 4,4 = 6,6 m

    diện tích hình thang là ; (2,2 +4,4 ) x 6,6 : 2 = 21, 78 m2

   b,  diện tích hình tam giác abc là ; 2,2 x 6,6 : 2 = 7,26 m2 

   c, diện tích hình tam giác acd là ;4,4 x 6,6  : 2 = 14,52 m2

   hãy tim và chọn ctlhn vot cho mình nhé

  0
  2021-09-15T08:08:01+00:00

  bài 1 : 

  a, $\frac{4}{5}$ + $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{10}$ 

  = $\frac{47}{40}$ – $\frac{7}{10}$ 

  = $\frac{19}{40}$ 

  b, $\frac{4}{5}$ x ($\frac{5}{2}$ – $\frac{1}{2}$)

  = $\frac{4}{5}$ x 2 

  = $\frac{8}{5}$ 

  bài 2 :

  a, x-$\frac{3}{4}$= 1-$\frac{5}{6}$ 

  x-$\frac{3}{4}$=$\frac{1}{6}$

  x= $\frac{3}{4}$+$\frac{1}{6}$

  x= $\frac{11}{12}$ 

  b, 2x +1,292=2

  2x = 2-1,292

  2x=0,708

  x=0,708:2

  x=0,354

  câu 3 :

  a, thời điểm ng đó về đích là : 

  6h+2h+2h30=10h30

  quãng đường ng đó đi với vận tốc 12km/h là :

  12×2=24km

  đổi 2h30=2,5h

  quảng đường ng đó đi vói vận tốc 13,5km/h là

  3,5×2,5=33,75km

  quảng đg vận động viên chạy là 

  33,75+24=55,75

  câu 4 : 

  a,đáy bé của hình thang là ;

  2,2-0,4=1,8m

  chiều cao của hình thang là

  (2,2+1,8):2=1,5m

  dt của hình thang là

  (2,2+1,8)x1,5:2=2,25$m^{2}$ 

  b,dt tam giác ABC là

  1,5×2,2:2=1,65$m^{2}$ 

  c,dt tam giác ADC là

  1,5×1,8:2=1,35$m^{2}$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )