làm mk bài này với: Một miếng sắc có khối lượng riêng 7800kg/m3 và thể tích 2 dm3. tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của miếng sắt đó?

Question

làm mk bài này với:
Một miếng sắc có khối lượng riêng 7800kg/m3 và thể tích 2 dm3. tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của miếng sắt đó?

in progress 0
Cora 1 tháng 2021-08-03T23:00:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:01:53+00:00

  Bài làm :

  *Trên là D sao dưỡi vẫn là tìm D, dưới phải là tìm m !

  Khối lượng miếng sắt đó là :

  `m = D.V = 7800 . 0,0012 = 9,36` ( kg )

  Trọng lượng riêng miếng sắt đó là :

  `d=10D=10.7800=78000` ( N/m³ )

  0
  2021-08-03T23:01:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Theo công thức tính trọng lượng riêng d = 10 D = 7800 . 10 =78000 N/m3

                             Đáp số : D=7800kg/m3

                                           d=78000N/m3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )