làm ở ARRAY nha mọi người ( ai giúp em vote 5* ) Bài 1. Viết chương trình – Nhập một dãy số nguyên có N phần tử. – Xuất ra màn hình dãy số vừa nhập. –

Question

làm ở ARRAY nha mọi người ( ai giúp em vote 5* )
Bài 1. Viết chương trình
– Nhập một dãy số nguyên có N phần tử.
– Xuất ra màn hình dãy số vừa nhập.
– Tính tổng các phần tử chẵn có trong dãy trên và xuất kết quả ra màn hình.
Bài 2. Viết chương trình
– Nhập một dãy số nguyên có N phần tử.
– Xuất ra màn hình dãy số vừa nhập.
– Tính tổng các phần tử âm có trong dãy trên và xuất kết quả ra màn hình.
Bài 3. Viết chương trình
– Nhập một dãy số nguyên có N phần tử
– Xuất ra màn hình dãy số vừa nhập.
– Xuất ra màn hình số lớn nhất trong dãy trên.

in progress 0
Gianna 4 tuần 2021-08-16T16:38:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:39:49+00:00

  bài 1:

  program oken;

  uses crt;

  var a: array [1..10000] of longint;

        i,n,sum:longint;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap so phan tu cua mang: ‘); readln(n);

  for i:=1 to n do

      begin

           write(‘a[‘,i,’]: ‘); readln(a[i]);

            if a[i] mod 2 = 0 then sum:=sum+a[i];

      end;

  writeln(‘tong cac so chan cua mang: ‘,sum);

  readln;

  end.

  bài 2:

  program oken;

  uses crt;

  var a: array [1..10000] of longint;

        i,n,sum:longint;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap so phan tu cua mang: ‘); readln(n);

  for i:=1 to n do

      begin

           write(‘a[‘,i,’]: ‘); readln(a[i]);

            if a[i] < 0 then sum:=sum+a[i];

      end;

  writeln(‘tong cac so am cua mang: ‘,sum);

  readln;

  end.

  bài 3:

  program oken;

  uses crt;

  var a: array [1..10000] of longint;

        i,n,max:longint;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap so phan tu cua mang: ‘); readln(n);

  for i:=1 to n do

      begin

           write(‘a[‘,i,’]: ‘); readln(a[i]);

       end;

  for i:=1 to n do

      begin

      write(a[i],’ ‘);

      end;

  max:=a[1];

  for i:=2 to n do

     if max<a[i] then max:=a[i];

  writeln(‘max=’,max);

  readln;

  end.

  0
  2021-08-16T16:40:22+00:00

  Bài $1$

  Program Hotboy;

  Uses crt;

  Var A:array[1..100] of integer;

  I,n,S : real;

  Begin

  Clrscr ;

  S:=0;

  Write(‘nhap so n’); readln(n);

  For i:=1 to n do 

  Begin

  Write(‘A[‘,i,’]’); readln(A[i]); 

  End;

  For i:=1 to n do

  If ( A[i] mod 2= 0) then 

  S:=S+ A[i] ; 

  Writeln(‘Tong chan la’,S); 

  Readln

  End.

  Bài $2$

  Program Hotboy;

  Uses crt;

  Var A:array[1..100] of integer;

  I,n,S : real;

  Begin

  Clrscr ;

  S:=0;

  Write(‘nhap so n’); readln(n);

  For i:=1 to n do 

  Begin

  Write(‘A[‘,i,’]’); readln(A[i]); 

  End;

  For i:=1 to n do

  If ( A[i] <0) then 

  S:=S+ A[i] ; 

  Writeln(‘Tong am la’,S); 

  Readln

  End.

  Bài $3$

  Program Hotboy;

  Uses crt;

  Var A:array[1..100] of integer;

  I,n,S : real;

  Begin

  Clrscr ;

  S:=0;

  Write(‘nhap so n’); readln(n);

  For i:=1 to n do 

  Begin

  Write(‘A[‘,i,’]’); readln(A[i]); 

  End;

  A[1] := S;

  For i:=2 to n do

  If ( A[i] > S then 

  S:= A[i] ; 

  Writeln(‘phan tu lon nhat la’,S); 

  Readln

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )