Lần đầu bán 4,5m vải xanh và 4,2m vải đỏ thu được l17000 đồng. Lần sau bán 1,8m vải xanh và 1,4m vải đỏ thu được 42600 đồng. Tìm giá tiền 1m vải xanh

Question

Lần đầu bán 4,5m vải xanh và 4,2m vải đỏ thu được l17000 đồng. Lần sau bán 1,8m vải xanh và 1,4m vải đỏ thu được 42600 đồng. Tìm giá tiền 1m vải xanh, 1m vải đỏ

in progress 0
aikhanh 4 giờ 2021-09-13T13:16:33+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T13:17:46+00:00

  Ta có khi bán $1,8$m vải xanh và $1,4$m vải đỏ thu được $42.600$ đồng nên nếu ta bán $1,8 \times 3 = 5,4$(m) vải xanh và $1,4 \times 3 = 4,2$(m) vải đỏ thu đc $42.600 \times 3 = 127.800$(đ)

  Do đó, giá của $5,4 – 4,5= 0,9$(m) vải xanh là

  $127.800 – 117.000 = 10.800$(m)

  Vậy giá tiền của $1$(m) vải xanh là

  $10.800 : 0,9 = 12.000$(đ)

  Giá tiền của $1$m vải đỏ là

  $(42.600 – 1,8 \times 12.000): 1,4 = 15.000$(đ)
  Đáp số: Vải xanh: $12.000$(đ)

  Vải đỏ: $15.000$(đ)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )