Lập các PTHH và xác định các loại phản ứng a). +. ===> P2O5 b). +. H2. ===>Hg. + c). +. H2O. ===>

Question

Lập các PTHH và xác định các loại phản ứng
a). +. ===> P2O5
b). +. H2. ===>Hg. +
c). +. H2O. ===>NaOH
d). Zn. + H2So4===>
e). Kmno4==> k2mno4 + MnO +
g) kclo3===>
y) k. +. ===> NaOH +

in progress 0
Allison 1 năm 2021-10-09T03:31:01+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:32:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a,4P+5O_2\xrightarrow{t^o} 2P_2O_5$

  ⇒ Phản ứng hóa hợp.

  $b,HgO+H_2\xrightarrow{t^o} Hg+H_2O$

  ⇒ Phản ứng thế.

  $c,Na_2O+H_2O\xrightarrow{} 2NaOH$

  ⇒ Phản ứng hóa hợp.

  $d,Zn+H_2SO_4\xrightarrow{} ZnSO_4+H_2↑$

  ⇒ Phản ứng thế.

  $e,2KMnO_4\xrightarrow{t^o} K_2MnO_4+MnO_2+O_2$

  ⇒ Phản ứng phân hủy.

  $g,2KClO_3\xrightarrow{t^o} 2KCl+3O_2$

  ⇒ Phản ứng phân hủy.

  $y,2Na+2H_2O\xrightarrow{} 2NaOH+H_2↑$

  ⇒ Phản ứng thế.

  (Lưu ý: Phản ứng y bn có viết sai đề không ạ, sao lại là K)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-09T03:32:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, 4P+5O2→2P2O5⇒hóa hợp

  b, HgO + H2 → Hg + H2O⇒thế

  c, 2Na +2H2O→2NaOH +H2⇒hóa hợp

  d, Zn +H2SO4→ZnSO4+H2⇒trao đỏi

  e, 2KMnO4→K2MnO4+MnO2+O2⇒phân hủy

  g,2 KClO3→2KCl +O2⇒phân hủy

  y, KOH + Na → NaOH + K⇒thế

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )