lập CTHH và tính PTK của cấc chất sau: Cu và NO3 Ca và OH Al và O Zn và Cl

Question

lập CTHH và tính PTK của cấc chất sau:
Cu và NO3
Ca và OH
Al và O
Zn và Cl

in progress 0
Eden 4 tháng 2021-08-31T03:06:57+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:08:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-31T03:08:52+00:00

  a, Đặt CT cần tìm là Cux(NO3)y

  Ta có x.II=y.1

  ⇒$\frac{x}{y}$ =$\frac{1}{2}$ 

  Vậy công thức là Cu(NO3)2

  PTK= 64 + 14.2+16.6=188

  b. Đặt công thức cần tìm là Cax(OH)y

  Ta có x.II=y.I

  $\frac{x}{y}$ =$\frac{1}{2 }$

  Vậy công thức cần tìm là : Ca(OH)2

  PTK= 40+17.2=74

  c. Đặt công thức cần tìm là AlxOy

  Ta có: x.III=y.II

  $\frac{x}{y}$ =$\frac{2}{3}$

  Vậy công thức là Al2O3

  PTK= 27.2+16.3=102

  d.Đặt công thức cần tìm là ZnxCly

  Ta có x.II=y.I

  $\frac{x}{y}$ =$\frac{1}{2}$

  Vậy công thức là ZnCl2

  PTK=65+35,5.2=136

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )