Lập niên biểu cho các sự kiện chính của cách mạng tư sản pháp ( lập bảng nhé mng , có hình càng tốt ạ , có ngày 5 – 5 – 1789 giúp em ạ :'( )

Question

Lập niên biểu cho các sự kiện chính của cách mạng tư sản pháp ( lập bảng nhé mng , có hình càng tốt ạ , có ngày 5 – 5 – 1789 giúp em ạ :'( )

in progress 0
Aubrey 17 phút 2021-09-18T11:20:33+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T11:21:36+00:00

  Thời gian

  Sự kiện

  14 – 7 – 1789

  Quần chúng tấn công pháo đài – nhà tù Baxti

  8 – 1789

  Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

  4 – 1792

  Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến

  10 – 8 – 1792

  Lật đổ ách thống trị của phái lập hiến

  6 – 1793

  Hiến pháp mới được thông qua. Thành lập nền cộng hòa đầu tiên

  27 – 7 – 1794

  Đảo chính lật đổ phái Gia-cô-banh, chấm dứt giai đoạn phát triển đi lên của phong trào.

  11 – 1799

  Chấm dứt chế độ Đốc chính. Nền độc tài quân sự được thiết lập ở Pháp.

  1815

  Chế độ quân chủ Pháp được phục hồi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )