Lập phương trình của các phản ứng sau a) Cr+O2 → Cr2O3 b) Fe+Br2 → FeBr2 c) KCLO3 → KCL +O2 d) NaNO3 → NaNO2 +O2 e) H2 +CL2 → HCL f) Na2O+CO2 → Na2

Question

Lập phương trình của các phản ứng sau
a) Cr+O2 → Cr2O3
b) Fe+Br2 → FeBr2
c) KCLO3 → KCL +O2
d) NaNO3 → NaNO2 +O2
e) H2 +CL2 → HCL
f) Na2O+CO2 → Na2CO3
g) Fe+CuSO4 → FeSO4+Cu
h) Zn+HCL+ZNCL2+H2

in progress 0
Cora 4 giờ 2021-09-20T09:44:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:45:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)` 4Cr+3O2 → 2Cr2O3`

  b)` 2Fe+3Br2 → 2FeBr2`

  c) `2KCLO3 → 2KCL +3O2`

  d) `2NaNO3 → 2NaNO2 +O2`

  e) `H2 +CL2 → 2HCL`

  f)` Na2O+CO2 → Na2CO` (Phương trình không xảy ra phản ứng)

  g) `Fe+CuSO4 → FeSO4+Cu `(phản ứng tự cân bằng)

  h)` Zn+2HCL+ZNCL2+H2`

  #NOCOPY

  0
  2021-09-20T09:46:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a/ 4Cr + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2Cr_2O_3$
  $b/ 2Fe + 3Br_2 \to 2FeBr_3$

  $c/ 2KClO_3 \xrightarrow{t^o} 2KCl + 3O_2$
  $d/ 2NaNO_3 \xrightarrow{t^o} 2NaNO_2 + O_2$
  $e/ H_2 + Cl_2 \xrightarrow{as} 2HCl$

  $f/ Na_2O + CO_2 \to$ Không phản ứng

  $g/ Fe + CuSO_4 \to FeSO_4 + Cu$
  $h/ Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )