Lập phương trình đường tròn tiếp xúc với trục hoành tại A(-1;0) và qua B(3;2)

Question

Lập phương trình đường tròn tiếp xúc với trục hoành tại A(-1;0) và qua B(3;2)

in progress 0
Serenity 10 phút 2021-10-12T02:24:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:25:29+00:00

  Gọi $I(a;b)$ là tâm đường tròn tiếp xúc với trục hoành tại $A(-1;0)$ và qua $B(3;2)$

  `=>IA=IB=R`

  `=>IA^2=IB^2`

  `<=>(a+1)^2+(b-0)^2=(a-3)^2+(b-2)^2`

  `<=>a^2+2a+1+b^2=a^2-6a+9+b^2-4b+4`

  `<=>8a+4b=12`

  `<=>2a+b=3` $(1)$

  $\\$

  Phương trình trục hoành $Ox$ là: `y=0<=>0x+y=0`

  Vì đường tròn tiếp xúc trục hoành tại $A$

  `=>d(I;Ox)=IA`

  `<=>{|0.a+b|}/{\sqrt{0^2+1^2}}=\sqrt{(a+1)^2+(b-0)^2}`

  `<=>|b|=\sqrt{(a+1)^2+b^2}`

  `<=>b^2=(a+1)^2+b^2`

  `<=>(a+1)^2=0`

  `<=>a= -1`

  Từ `(1)=>b=3-2a=3-2.(-1)=5`

  `=>I(-1;5)`

  `=>R=IA=\sqrt{(-1+1)^2+(5-0)^2}=5`

  Vậy phương trình đường tròn có tâm $I(-1;5); R=5$ là:

  `\qquad (x-(-1))^2+(y-5)^2=5^2`

  `<=>(x+1)^2+(y-5)^2=25`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )