Lập trình đọc dãy n số nguyên, sau đó làm các việc sau: a) Sắp xếp các số chẵn lên đầu dãy. b) Sắp xếp các số chia hết cho 5 lên đầu dãy. c) Sắp xếp c

Question

Lập trình đọc dãy n số nguyên, sau đó làm các việc sau:
a) Sắp xếp các số chẵn lên đầu dãy.
b) Sắp xếp các số chia hết cho 5 lên đầu dãy.
c) Sắp xếp các số lẻ và nhỏ hơn 10 xuống cuối dãy.
CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHANH NHÉ !!! MÌNH CẦN GẤP LẮM.

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-07-29T03:50:42+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:52:01+00:00

  uses crt;
  var n,i:longint; a:array[1..100000]of longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘n=’);READLN(n);
     for i:=1 to n do
        begin
           write(‘a[‘,i,’]=’);readln(a[i]);
        end;
     writeln(‘Cau a:’);
        for i:=1 to n do if a[i] mod 2=0 then write(a[i],’ ‘);
        for i:=1 to n do if a[i] mod 2=1 then write(a[i],’ ‘);
        writeln;
     writeln(‘Cau b:’);
        for i:=1 to n do if a[i] mod 5=0 then write(a[i],’ ‘);
        for i:=1 to n do if a[i] mod 5<>0 then write(a[i],’ ‘);
        writeln;
     writeln(‘Cau c:’);
        for i:=1 to n do if (a[i] mod 2=0)or(a[i]>9) then write(a[i],’ ‘);
        for i:=1 to n do if (a[i] mod 2=1)or(a[i]<9) then write(a[i],’ ‘);
  readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )