Lập trình pascal dùng longint. lập trình đơn giản thôi nha Đề: Tìm chữ số chẵn lớn nhất của n. Nếu n không chứa chữ số chẵn thì output -1

Question

Lập trình pascal dùng longint. lập trình đơn giản thôi nha
Đề: Tìm chữ số chẵn lớn nhất của n. Nếu n không chứa chữ số chẵn thì output -1

in progress 0
Madeline 2 tuần 2021-07-10T12:06:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:08:11+00:00

  program sochan_max;
  uses crt;
  var n,so,max:longint;
  begin
      clrscr;
      write(‘Nhap n: ‘);   readln(n);
      max:=-1;
      while n>0 do
          begin
              so:=n mod 10;
              if (so mod 2=0) and (so>max) then max:=so;
              n:=n div 10;
          end;
      write(max);
      readln;
  end.

  0
  2021-07-10T12:08:16+00:00

  uses crt;
  var n,max:longint;
  begin 
  clrscr;
     write(‘n=’);readln(n);
     max:=-1;
     while n<>0 do 
        begin
           if (n mod 10 mod 2=0)and(n mod 10>max) then 
              max:=n mod 10;
           n:=n div 10;
        end;
     writeln(max);
  readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )