Lập trình và giải phương trình bậc hai dạng tổng quát ax2 + bx + c = 0 (a khác 0) bằng hai cách dạng thiếu và đủ

Question

Lập trình và giải phương trình bậc hai dạng tổng quát ax2 + bx + c = 0 (a khác 0) bằng hai cách dạng thiếu và đủ

in progress 0
Claire 4 tháng 2021-08-25T15:19:17+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:21:16+00:00

  program PTBH;

  uses crt;
  var a,b,c:integer;
  delta,x,x1,x2:real;
  begin
  clrscr;
  write(‘a=  ‘);readln(a);
  write(‘b=  ‘);readln(b);
  write(‘c=  ‘);readln(c);
  if (a=0) then write(‘PT co 1 nghiem x= ‘,-c/b:5:2);
  delta:=sqr(b)-4*a*c;
  begin
  x:=-b/(2*a);
  x1:=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
  x2:=(-b-sqrt(delta))/(2*a);end;
  if delta=0 then write(‘PT co nghiem kep x= ‘,x);
  if delta>0 then begin
  writeln(‘PT co hai nghiem phan biet:’);
  writeln(‘x1=’,x1:5:5);
  writeln(‘x2=’,x2:5:5);
  end;
  if delta<0 then write(‘PT vo nghiem’);
  readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )