lập tỷ lệ thức và viết CTHH sau: sắt + axitsunfuric -> sắt(III)sunfat + khí sunfuro + nước đồng + axitsunfuric +đồng(II)sunfat +khí sunfuro + nước nhô

Question

lập tỷ lệ thức và viết CTHH sau:
sắt + axitsunfuric -> sắt(III)sunfat + khí sunfuro + nước
đồng + axitsunfuric +đồng(II)sunfat +khí sunfuro + nước
nhôm +axitclohidric -> nhoomclorua +khí hidro
nhôm sunfat + canxihidroxit -> nhôm hidroxit + canxisunfat

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-09-07T20:13:44+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T20:15:28+00:00

  `2Fe+6H_2SO_4->Fe_2(SO_4)_3+3SO_2+6H_2O`

  tỉ lệ `2:6:1:3:6`

  `Cu+2H_2SO_4->CuSO_4+SO_2+2H_2O`

  tỉ lệ `1:2:1:1:2`

  `Al_2(SO_4)_3+4Ca(OH)_2->Ca(AlO_2)_2+3CaSO_4+4H_2O`

  tỉ lệ `1:4:1:3:4`

  0
  2021-09-07T20:15:39+00:00

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} 2Fe+6H_2SO_4\xrightarrow{t^o} Fe_2(SO_4)_3+3SO_2↑+6H_2O\\ \text{Tỉ lệ:}\ 2:6:1:3:6\\ Cu+2H_2SO_4\xrightarrow{t^o} CuSO_4+SO_2↑+2H_2O\\ \text{Tỉ lệ:}\ 1:2:1:1:2\\ 2Al+6HCl\to 2AlCl_3+3H_2↑\\ \text{Tỉ lệ:}\ 2:6:2:3\\ Al_2(SO_4)_3+3Ca(OH)_2\to 3CaSO_4↓+2Al(OH)_3↓\\ \text{Tỉ lệ:}\ 1:3:3:2\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )