Lây 16g hỗn hợp gồm Mg và kim loại M ( có cùng số mol ) tác dụng hết với dung dịch h2so4 đặc nóng dư chỉ thu được dung dịch A và 11,2 lít khi SO2 duy

Question

Lây 16g hỗn hợp gồm Mg và kim loại M ( có cùng số mol ) tác dụng hết với dung dịch h2so4 đặc nóng dư chỉ thu được dung dịch A và 11,2 lít khi SO2 duy nhất (đktc). Nêu lây 22,4 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với 300ml dung dịch H2SO4 1M thì thu được V lít khí (đktc). Xác định kim loại M và gia trị V.
GIÚP MK VS MN PLEASE help me

in progress 0
Isabelle 9 phút 2021-09-07T10:43:47+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:45:26+00:00

  Đáp án:

   \(Ca\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi \(n\) là hóa trị của \(M\).

  Vì số mol của 2 kim loại bằng nhau

  \( \to {n_{Mg}} = {n_M} = \frac{{16}}{{{M_{Mg}} + M}} = \frac{{16}}{{M + 24}}\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(Mg + 2{H_2}S{O_4}\xrightarrow{{{t^o}}}MgS{O_4} + S{O_2} + 2n{H_2}O\)

  \(2M + 2n{H_2}S{O_4}\xrightarrow{{{t^o}}}{M_2}{(S{O_4})_n} + nS{O_2} + 2n{H_2}O\)

  \({n_{S{O_2}}} = \frac{{11,2}}{{22,4}} = 0,5{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{Mg}} + \frac{n}{2}{n_M}\)

  \( \to 0,5 = \frac{{16}}{{M + 24}} + \frac{{16}}{{M + 24}}.\frac{n}{2}\)

  Thỏa mãn với \(n=2; M=40\) kim loại cần tìm là \(Ca\)

  Cho 22,4 gam \(M\) tác dụng với axit

  \({n_{Ca}} = \frac{{22,4}}{{40}} = 0,56{\text{ mol}}\)

  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,3.1 = 0,3{\text{ mol < }}{{\text{n}}_{Ca}}\)

  \(Ca + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}CaS{O_4} + {H_2}\)

  \(Ca + 2{H_2}O\xrightarrow{{}}Ca{(OH)_2} + {H_2}\)

  \( \to {n_{{H_2}}} = {n_{Ca}} = 0,56{\text{ mol}}\)

  \( \to V = {V_{{H_2}}} = 0,56.22,4 = 12,544{\text{ lít}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )