Lấy 21,9 gam hợp chất a có ctpt c6h10o4 cho phản ứng vừa đủ với dd naoh thu được 13,8gam 1 ancol và muối của 1 axit cacboxylic .Biết rằng a có mạch hở

Question

Lấy 21,9 gam hợp chất a có ctpt c6h10o4 cho phản ứng vừa đủ với dd naoh thu được 13,8gam 1 ancol và muối của 1 axit cacboxylic .Biết rằng a có mạch hở .Hãy xác định ctct của a

in progress 0
Rose 3 tuần 2021-07-09T22:28:55+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:30:17+00:00

  Đáp án:

  \(A\) là \(C_2H_5OOC-COOC_2H_5\)

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \({n_A} = \frac{{21,9}}{{12.6 + 10 + 16.4}} = 0,15{\text{ mol}}\)

  \({k_A} = \frac{{6.2 + 2 – 10}}{2} = 2\)

  Vì thủy phân \(A\) thu được ancol và muối của axit cacboxylic nên este no 2 chức.

  Nên ancol và axit đều no.

  TH1:

  Ancol 2 chức nên \(A\) thủy phân tạo ancol theo tỉ lệ 1:1

  \( \to {n_{ancol}} = {n_A} = 0,15mol\)

  \( \to {M_A} = \frac{{13,8}}{{0,15}} = 92\)

  Không có ancol 2 chức thỏa mãn.

  TH2:

  Ancol là đơn chức nên \(A\) thủy phân tạo ancol theo tỉ lệ 1:2

  \( \to {n_{ancol}} = 2{n_A} = 0,15.2 = 0,3{\text{ mol}}\)

  \( \to {M_A} = \frac{{13,8}}{{0,3}} = 46 \to A:{C_2}{H_5}OH\)

  Thỏa mãn \(A\) là \(C_2H_5OOC-COOC_2H_5\)

  \({C_2}{H_5}OOC – COO{C_2}{H_5} + 2NaOH\xrightarrow{{}}NaOOC – COONa + 2{C_2}{H_5}OH\)

  0
  2021-07-09T22:30:31+00:00

  Đáp án: $(COOC_2H_5)_2$

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )