Lấy 4,9 g KCO3 đem đun nóng có xúc tác khi phản ứng xảy ra thu được 2,5 g KCl và khí Oxi a, Viết phản ứng xảy ra b, Tính hiệu suất phản ứng

Question

Lấy 4,9 g KCO3 đem đun nóng có xúc tác khi phản ứng xảy ra thu được 2,5 g KCl và khí Oxi
a, Viết phản ứng xảy ra
b, Tính hiệu suất phản ứng

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-24T22:30:06+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:31:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a/$ 

  $2KClO_3 \xrightarrow{t^o} 2KCl + 3O_2$

  $b/$

  Bảo toàn khối lượng , ta có :

  $m_{KClO_3} = m_{chất\ rắn\ sau\ phản\ ứng} + m_{O_2}$
  $⇒ m_{O_2} = 4,9 – 2,5 = 2,4(gam)$
  $⇒ n_{O_2} = \dfrac{2,4}{32} = 0,075(mol)$
  Theo PTHH :

  $n_{KClO_3(pư)} = \dfrac{2}{3}n_{O_2} = 0,05(mol)$

  Suy ra :

  Hiệu suất phản ứng : $H = \dfrac{0,05.122,5}{4,9}.100\% = 125\%$ → Bạn xem lại đề

   

  0
  2021-09-24T22:31:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nKClO3 = 4.9 / 122.5 = 0.04 (mol)

     2KClO3   ——->     2KCl   +  3O2

       0.04                         0.04                    (mol)

  mKClpt = 0.04 * 74.5 = 2.98  (g)

  H% = $\frac{mKCltt}{mKClpt}$ * 100% =$\frac{2.5}{2.98}$ * 100%=83.9 % 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )