Lấy ví dụ thì hiện tại tiếp diễn câu khẳng định phủ định ngi vấn

Question

Lấy ví dụ thì hiện tại tiếp diễn câu khẳng định phủ định ngi vấn

in progress 0
Katherine 4 tuần 2021-11-12T14:43:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:45:18+00:00

  Thì hiện tại tiếp diễn:

  +Khẳng định:  He is learning by heart many vocabulary

                         (Anh ấy đang học thuộc lòng nhiều từ vựng).

  +Phủ định: Lucy isn’t doing her homework.

                    ( Lucy không làm bài tập về nhà).

  +Nghi vấn: What is she doing?

                    ( Cô ấy đang làm gì?)

  #chucbanhoctotnhe

  0
  2021-11-12T14:45:26+00:00

  vd câu khẳng định

  + I have cake.
  + We like you.

  vd câu phủ định

  + I don’t drink beer.
  + They don’t like each other.

  vd câunghi vấn

  + Do you smoke?
  + Do they have money?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )