Lên men 2kg nho chứa 10,3% glucozơ ,biết hiệu suất của toàn bộ quá trình lên men sau 5 ngày là 70%.Hỏi: a)Thể tích khí cacbonic tạo thành là bao nhiêu

Question

Lên men 2kg nho chứa 10,3% glucozơ ,biết hiệu suất của toàn bộ quá trình lên men sau 5 ngày là 70%.Hỏi: a)Thể tích khí cacbonic tạo thành là bao nhiêu? b)Khối lượng rượu etylic tạo ra là bao nhiêu

in progress 0
Adalynn 1 tháng 2021-11-03T12:45:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:46:51+00:00

  đổi $2kg=2000g$

  $m_{C_6H_{12}O_6}=\dfrac{10,3}{100}.2000=206g$

  $⇒n_{C_6H_{12}O_6}=206/180mol$

  $H=70\%⇒n_{C_6H_{12}O_6}=206/180.70\%mol$

  $C_6H_{12}O_6→2C_2H_5OH+2CO_2$

  Theo pt :

  $n_{C_2H_5OH}=2.n_{C_6H_{12}O_6}=2.206/180.70\%mol$

  $a/$

  $V_{CO_2}=2.206/180.70\%.22,4=35,89l$

  $b/$

  $m_{C_2H_5OH}=2.206/180.70\%.46=73,7g$

  0
  2021-11-03T12:47:23+00:00

  Bạn xem hình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )